Hoppa till innehållet
Håll Skärgården Ren rf:s personal på Örö hösten 2022.

Håll Skärgården Ren rf är en miljöorganisation för folk som rör sig till sjöss

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation för alla båtfarare och andra som rör sig till sjöss. Föreningen har arbetat för en renare skärgårds- och insjönatur ända sedan 1969. HSR rf:s verksamhetsområden är Skärgårdshavet, Saimen, Päijänne, Bottniska viken, Birkaland, Östra Finska viken och Åland.

Mångsidigt arbete för miljön

Håll Skärgården Ren rf:s arbete för vattenmiljön består av tre delområden:

All verksamhet syftar till att hålla de finska havsområdena, insjöarna, stränderna och skärgården rena. Föreningen främjar och söker lösningar som ska göra båtlivet och andra vattenaktiviteter samt hamnverksamheten mer miljövänliga. Bekanta dig med Håll Skärgården Ren rf:s årsberättelser och verksamhetsplaner.

Miljövård – konkreta åtgärder för renare vattendrag

HSR rf bedriver konkret miljövårdsarbete i skärgården, på stränderna och i sjöarna. Föreningen bygger och underhåller avfallsstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar samt ordnar separatinsamlingar av skrot och farligt avfall. HSR rf upprätthåller nästan 200 Sälle-stationer runt om i landet.

HSR rf sköter dessutom om natur- och utfärdshamnar i synnerhet i Insjöfinland, på Saimen och Päijänne. Till underhållet av utfärdshamnarna hör bland annat vedförsörjning, allmän övervakning, ansvar för avfallsstationer och torrtoaletter samt att renovera befintliga konstruktioner och bygga nytt.

Man känner igen Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster på den glada logon med sälen Sälle. Tjänsterna produceras i samarbete med bland andra kommunala avfallshanteringsbolag, kommuner och rekreationsområdesföreningar.

Sälle-tjänsterna är alltid så skonsamma mot miljön som möjligt och i arbetet tillämpas bästa praxis ur miljösynvinkel. Det är önskvärt att de som utnyttjar Sälle-tjänsterna är HSR rf:s medlemmar.

Miljökommunikation ger råd

Målgrupperna för HSR rf:s miljökommunikation är alla som rör sig till sjöss: båtfarare, paddlare, stugfolk, friluftsmänniskor och hamninnehavare samt i största allmänhet alla som är intresserade av tillståndet i vattnen.

Vårt mål är att ge råd om hur man rör sig på sjön med hänsyn till och respekt för miljön. Alla våra verksamhetsområden följer en gemensam linje och vi stödjer jämlikt möjligheterna till att röra sig på vattnen i de olika områdena.

Miljöprojekt mot skräp, näringsämnen och kemikalier

Miljöprojekten(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) är en viktig del av HSR rf:s verksamhet, för det är genom dessa som vi tar fram miljökunskap och nya lösningar för båtfarare och allmänheten. Vi genomför nationella och internationella miljöprojekt i samarbete med universitet, forskningsinstitut och andra miljöorganisationer. 

Vi söker lösningar bland annat på hur man kan förhindra nedskräpningen och övergödningen av vattendragen och på hur båtfararna kan minska användningen av skadliga kemikalier. 

Finansiering

Vårt arbete för en ren skärgårdsnatur kräver fortlöpande och pålitlig finansiering. HSR rf är en medlemsbaserad organisation. Vi har cirka 12 600 medlemmar. Föreningens finansiering består förutom av medlemsavgifter huvudsakligen av bidrag från miljöministeriet och olika samarbetspartner.