Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Hur blir jag medlem i HSR rf?

Fint att du vill understöda vårt arbete för välmående vattendrag. Du kan gå med som medlem i HSR rf här: www.hallskargardenren.fi/blimedlem.
Välkommen med som medlem!

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Medlemskap avslutas i första hand skriftligt, genom att skicka e-post till adressen info@pssry.fi. Skriv i meddelandet att du vill avsluta ditt medlemskap samt uppge namn, adress samt ditt medlemsnummer som framgår av medlemsfakturan. Du kan också avsluta ditt medlemskap genom att ringa till tfn 02 274 5500.

Hur kan jag stödja HSR rf:s verksamhet?

Donationer av alla storlekar är ytterst viktiga för oss och vi använder dem för vårt gemensamma bästa: för att hålla våra stränder och våra vatten rena och snygga.

Privatpersoner kan bli månadsgivare hos HSR rf eller också göra en engångs-, bemärkelsedags-, minnes- eller testamentsdonation. Anvisningar för hur du donerar hittar du här: www.hallskargardenren.fi/donera.

Hur kan mitt företag stödja HSR rf:s verksamhet?

Stödet från företagen är en viktig faktor för att HSR rf:s verksamhet ska kunna fortsätta och utvecklas. Företag kan stödja HSR rf antingen genom en engångsdonation som betalas in direkt på vårt konto eller genom att be HSR rf att fakturera donationen. Donera som företag här.

HSR rf söker också ständigt möjligheter att ingå mer omfattande partnerskap. Det finns många olika samarbetsformer och du kan bekanta dig med dem här: www.hallskargardenren.fi/foretagssamarbete.

Vad gör jag när min adress har ändrats?

Medlemmarnas adressuppgifter uppdateras inte automatiskt i värt medlemssystem. Meddela alltså dina nya kontaktuppgifter till oss så att medlemsposten kommer fram. Du kan meddela oss om din adressförändring här.

Jag har bygg- och städavfall vid sommarstugan, plus gamla möbler och elapparater. Kan ert servicefartyg komma och hämta det?

Både fritidsboende och fast bofasta omfattas av den kommunala avfallshanteringen och är kunder hos ett lokalt avfallshanteringsbolag. Därför ska man i avfallsfrågor i första hand kontakta det lokala avfallshanteringsbolaget.

Exempelvis i Skärgårdshavet erbjuder Sydvästra Finlands Avfallsservice en byggsäckstjänst i samarbete med HSR rf vid upphämtningsställen längs M/S Roopes rutt. Läs mer(du flyttas till en annan tjänst)!

På Päijänne och Saimen kan fartygen hämta upp saker från stugorna om tidtabellen medger det, i allmänhet under våren eller sent på hösten. Timdebiteringen är 330 euro. Du kan höra dig för om möjligheten till upphämtning genom att kontakta fartygen direkt. Numren hittar du på vår sida med Kontaktuppgifter.

Sommartid ordnar vi tillsammans med lokala avfallshanteringsbolag separata skrotinsamlingar i Skärgårdshavet och Bottniska viken samt vart tredje år också i Jyväskylä i norra Päijänne. Våra samarbetspartner är Sydvästra Finlands Avfallsservice, Stormossen och Mustankorkea. Under skrotinsamlingarna tar vi kostnadsfritt emot el- och elektronikskrot, metallavfall och farligt avfall.

Vi informerar om insamlingarna på vår webbplats och i våra sociala medier.

Sälle-sopstationen är full. Varför töms den inte tillräckligt ofta?

Våra servicefartyg kör i praktiken på gränsen av sin kapacitet under hela säsongstoppen. Det kan inträffa tillfälliga avbrott i avfallshanteringen, exempelvis på grund av driftsstörningar, sjukdomsfall eller hårt väder. Om flera av dessa problem hopar sig hinner sopstationerna tyvärr ibland bli fulla.

Sopkärlen kan ibland också bli fulla på grund av att de missbrukas. Man får inte lägga sådant avfall i sopkärlen som inte hör hemma där, såsom byggavfall, gamla möbler eller hemelektronik. Lägg aldrig farligt avfall i Sälle-stationerna. Missbruk av sopkärlen kan orsaka en avsevärd säkerhetsrisk för fartygspersonalen. Du kommer väl också ihåg att om möjligt sortera ditt avfall ute till sjöss och att använda dig av kärl för bioavfall när det finns sådana längs din rutt.

Lämna inte din soppåse utanför sopkärlet om sopstationen är full. Soppåsar lockar till sig djur och ökar nedskräpningen i området.

På svåråtkomliga ställen, såsom när man rör sig i skärgården eller på sjöarna, kan man också fundera över hur man kan minska på mängden avfall. En del av förpackningsmaterialet kan man lätt slänga redan innan man åker hemifrån.

Utedasset luktar illa och verkar vara fullt – varför?

De torrtoaletter som HSR rf har hand om ligger ute på öar, och i de mest välbesökta hamnarna används de mycket flitigt under högsäsong.

Problemet med dålig lukt beror på att utedasset under säsongen kan användas hundratals gånger per dygn. Då hinner toalettavfallet inte komposteras, eftersom det samlas en massa vätska i behållaren som inte hinner avdunsta mellan användningsgångerna.

Ibland ser dasset ut att vara fullt, men oftast finns det ännu plats i behållarens bakre del dit den som ansvarar för underhållet flyttar avfallet för förmultning.

En handlingskraftig person kan själv gå bakom utedasset och dra högen bakåt. Det finns i allmänhet ett krattliknande redskap för ändamålet. Man kan också välta högen genom sitthålet, t.ex. med hjälp av en träkäpp.

Om det känns som att dasset luktar väldigt illa lönar det sig att använda mer strö än vanligt för att binda vätskan.

Kom ihåg att du inte får sätta bioavfall i HSR rf:s torrtoaletter, för det hinner inte komposteras då toaletterna används flitigt och också annars blir fulla av det avfall som hör hemma där.

Vi utvecklar och reparerar våra dass kontinuerligt och söker lösningar på de problem som uppkommer.

Jag vill städa upp skräp från stränderna. Hur kan jag gå till väga och vart ska jag föra skräpet som jag plockar?

Jättebra! Bekanta dig med Snygg Beach-programmets webbplats(du flyttas till en annan tjänst). Där finns anvisningar om hur man ordnar ett talko och tips på vart man kan föra skräpet. Kom också ihåg att sätta dig in i hur du kan rapportera in det skräp du hittat till oss. På så sätt får vi värdefull information om det skräp som hittats på stränderna.

Sugtömningsstationen verkar inte suga, är den sönder?

Håll Skärgården Ren rf:s flytande sugtömningsstationer granskas och underhålls regelbundet av personalen på servicefartygen.

En del av de felmeddelanden vi får in är ogrundade. Om det har kommit in luft i slangen kan anläggningen verka vara i olag. Man kan då bli tvungen att pumpa mycket länge innan den börjar suga. Om föregående användare har lämnat slangens munstycke öppet och startvattnet runnit ut så samlas det luft i slangen. Då kan det hjälpa att först suga in lite havs- eller sjövatten i den. Slangen ska alltid rullas ut helt. Kom alltid ihåg att suga in lite vatten i slangen efter att du slutat pumpa. Stäng munstycket efter att du pumpat klart.

Här hittar du mer instruktioner om hur man agerar i problemsituationer och tips för användningen av sugtömningsstationerna.

Om anläggningen trots åtgärderna ändå inte fungerar ber vi er vänligen informera oss om felet: info@pssry.fi eller tfn 02 274 5500. Septikproblem kan också anmälas via HSR rf:s servicekarta vid stället för anläggningen i fråga: www.roopekartta.fi(du flyttas till en annan tjänst).

Du känner igen HSR rf:s sugtömningsstationer på den välbekanta Sälle-logon. De fasta sugtömningsanläggningarna som finns på land ägs och drivs i allmänhet av kommuner eller hamnar som också har underhållsansvaret för dem. Det lönar sig alltid att anmäla en trasig anläggning till den ansvariga aktören. HSR rf:s sugtömningsanläggningar är i första hand avsedda för HSR rf:s medlemmar, eftersom kostnaderna för dem täcks med bl.a. medlemsavgifterna.

Det finns inga Sälle-tjänster i mitt område, så varför skulle jag vara medlem?

Att erbjuda Sälle-tjänster till båtfarare och andra som vistas i naturen är en aspekt av Håll Skärgården Ren rf:s konkreta arbete för vattnens välmående och en hållbar vattenturism. Det finns cirka 200 Sälle-stationer i Finland, men de finns inte i alla områden. Vårt servicenätverk är ändå såpass omfattande att det har en avsevärd inverkan på hur rena och välmående våra stränder och vattendrag är och bidrar till en hållbar vattenturism.

Medlemskapet ger dig inte bara rätt att utnyttja Sälle-tjänsterna utan förmedlar också att du är någon som stöder vårt arbete för vattendragen och som också själv vill agera ansvarsfullt i din vardag och när du rör dig till sjöss. Vi önskar därför att alla vänner av vattnen som uppskattar vårt arbete och vill vara med och stödja det vore våra medlemmar.

Miljöfostran är en viktig del av vårt arbete och når inte bara ut till dem som rör sig på vattnen utan potentiellt till alla medborgare. Exempelvis vårt program Snygg Beach och det relaterade fadderskoleprogrammet är verkningsfulla exempel på det miljöarbete vi utför.

Via olika separata projekt har vi studerat bland annat nedskräpningen av stränderna, hur skräp tar sig ut i havet samt hur främmande arter tar sig från ett vattenområde till ett annat. HSR rf har också Sälle-hamnprogrammet som är riktat till finländska båthamnar, och de hamnar som har anslutit sig till programmet har förbundit sig till en hamnverksamhet som är ansvarsfull ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Medlemsavgifterna är en viktig del av HSR rf:s finansiering, eftersom de utgör en tredjedel av denna. Utan medlemmar skulle det inte finnas någon förening! Välkommen med som medlem, du kan gå med här.