Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s stadgar

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf.

Föreningens verksamhetsområde omfattar hela landet och dess hemort är Åbo stad. Föreningen är tvåspråkig.

Föreningens namn på engelska är Keep the Archipelago Tidy.

2. Syfte och verksamhetens art

Håll Skärgården Ren rf främjar de finländska havsområdenas, insjöarnas, strändernas och skärgårdens renhet, trivsel och säkerhet samt möjligheterna till båt- och friluftsliv.

Föreningen fullgör sitt syfte enligt följande:

 1. genom miljöverksamhet, såsom att arrangera och delta i renhållningskampanjer, projekt som gäller vattenmiljön samt övriga projekt inom natur- och landskapsvård
 2. genom att ordna informationsmöten och andra möten
 3. genom publikationsverksamhet
 4. genom övrig motsvarande verksamhet som är förenlig med föreningens syften.

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet:

 1. i form av statliga, kommunala och privata understöd, donationer och testamenten,
 2.  genom att ta ut medlemsavgifter,
 3. genom att med behövliga tillstånd anordna lotterier, basarer och penninginsamlingar,
 4. genom att bedriva kiosk- och inkvarteringsverksamhet, samt
 5. genom att ge ut och sälja publikationer.

3. Medlemmar

Varje enskild person som omfattar föreningens syfte och stadgar kan ansluta sig som medlem. Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse. Till hedersordförande och till hedersmedlem kan styrelsen utse en person som på ett anmärkningsvärt sätt har främjat föreningens verksamhet.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller dess ordförande om detta eller genom att på ett föreningsmöte meddela om utträdet för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har försummat att betala en förfallen medlemsavgift eller annars har försummat att uppfylla de förpliktelser som han eller hon vid inträdet i föreningen har förbundit sig till eller om medlemmen genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen har orsakat föreningen avsevärd skada.

4. Medlemsavgift

Årsmötet fattar beslut om storleken på den årliga medlemsavgift som tas ut av medlemmarna.

Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar ingen medlemsavgift.

5. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som enligt årsmötets beslut består av 5–8 medlemmar. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på 2 år. En person som väljs till styrelsen ska vara medlem i föreningen.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande för ett år i sänder. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, av en vice ordförande när denne anser det nödvändigt eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna kräver det. Styrelsen är beslutför när minst en tredjedel av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande inberäknad, är närvarande.  Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, i val dock lotten.

Föreningen har en av styrelsen utsedd verksamhetsledare, som fungerar som styrelsens sekreterare.

Styrelsen kan köpa, sälja, byta och inteckna egendom.

Styrelsen ska före utgången av respektive år upprätta föreningens verksamhetsplan och budget för det följande året.

6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelseordföranden eller verksamhetsledaren, var och en för sig.

7. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till det av årsmötet utsedda CGR-revisionssamfundet senast en månad före årsmötet. Revisionssamfundet ska ge styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före årsmötet.

8. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av maj på en av styrelsen utsedd dag. Extra möte hålls enligt beslut av föreningens möte eller när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från det att kravet på mötet har framförts till styrelsen.

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.

Vid föreningens möten har varje medlem som betalat medlemsavgiften en röst. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna har en röst. Som beslut på ett föreningsmöte antas, om inget annat föreskrivs i stadgarna, den åsikt som har understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, i val dock lotten.

Styrelsen ska minst sju dagar före ett föreningsmöte sammankalla mötet i en dagstidning som utkommer på föreningens hemort eller i medlemstidningen eller på föreningens hemsidor eller per e-post.

9. Årsmöte

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
 1. öppnande av mötet
 2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 4. godkännande av dagordningen för mötet
 5. framläggande av bokslut, årsberättelse och revisorns utlåtande
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 7. diskussion om det kommande årets verksamhet
 8. beslut om medlemsavgiftens storlek
 9. beslut om styrelsemedlemmarnas antal
 10. val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
 11. val av CGR-revisionssamfund
 12. behandling av övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

När en föreningsmedlem önskar föra ett ärende till behandling på föreningens följande årsmöte ska han eller hon skriftligen meddela styrelsen om detta före utgången av februari.

10. Stadgeändringar och upplösning av föreningen

Beslut om stadgeändringar och upplösning av föreningen ska fattas på föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Ändringen av stadgarna eller upplösningen av föreningen ska omnämnas i möteskallelsen.

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlåtas till en sammanslutning med rättsförmåga som har miljöskyddsverksamhet i sitt program.