Hoppa till innehållet

Sugtömning av båtarnas toalettavfall

I Finland blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattendragen år 2005. Alla båtar som har vattentoalett måste också ha ett sugtömningssystem. Sugtömningen är en självklarhet för en stor del av båtfararna, men trots det är det ännu vanligt förekommande att man tömmer sitt toalettavfall i vattnet.

Veneen septitankin tyhjennys käynnissä.
PSS ry:llä on yhteensä noin 30 kelluvaa imutyhjennyslaitetta sijoitettuna eri vesistöalueille. 

I båten leds avfallet till en septiktank där det förvaras tills tanken töms med hjälp av en sugtömningsanläggning. På så sätt far toalettavfallet till ett avloppsreningsverk och inte rakt ut i naturen där det orsakar övergödning.

Båtfararnas toalettavlopp orsakar punktbelastning i synnerhet i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och näringsämnen i urinen är i en form som växter direkt kan tillgodogöra sig. Avföring innehåller inte lika mycket näringsämnen, men kan sprida bakterier som utgör en hälsorisk i synnerhet i grunda vatten vid varmt sommarväder.

HSR rf:s flytande sugtömningsstationer

Båtarnas septiktankar töms i antingen en flytande eller en fast sugtömningsanläggning. HSR rf har totalt cirka 30 flytande sugtömningsanläggningar utplacerade i de olika vattenområdena. 

I en flytande sugtömningsanläggning ryms cirka sex kubik toalettavloppsvatten. Dessa sex kubik innehåller an avsevärd mängd näringsämnen som bidrar till övergödningen: 15 kilo kväve och 2 kilo fosfor. Om dessa näringsämnen istället hamnade i vattnet skulle de ge en algtillväxtpotential om cirka 3 000 kilo alger (algernas våtvikt). Med algtillväxtpotential avses hur mycket alger som kan växa utifrån denna näringsmängd i det fall att näringen som sådan hamnar i vattnet.

Sugtömning i hamnen

Hurdana hamnar borde ha sugtömning? Läs mer om mottagning av båtarnas toalettavfall i hamnarna.