Hoppa till innehållet

Övergödning

Övergödning är ett av de största problemen i Östersjön, som drabbar också sjöar. Övergödning beror på ökat halter av näringsämnena, speciellt kväve och fosfor.

Övergödning innebär att växternas primärproduktion ökar som en följd av överdriven näringsbelastning. Övergödning beror i huvudsak på näringsämnena kväve och fosfor, som är viktiga för växterna och som sprids i vattendragen bland annat med avloppsvatten, gödsel från åkrar och nedfall från luften. 

Övergödningen av vattendragen leder bland annat till grumligare vatten och igenvuxna grunda ställen och stränder, fler algblomningar, oönskad tillväxt av trådalger, syrebrist och förändringar i fiskbestånden. Giftiga algblomningar av blågröna alger är kanske det mest synliga tecknet på övergödning.

Övergödningen orsakas av mänskliga aktiviteter på stränderna och inlands. Var och en kan bidra till att stävja övergödningen. 

Båtfarare – ta hand om ditt avloppsvatten

Det är viktigt att båtfararna blir medvetna om sin roll i övergödningsproblematiken och kan agera preventivt. Bland de viktigaste åtgärderna som båtfararna kan vidta för att minska näringsutsläppen är att ta hand om sitt avloppsvatten. 

Läs mer om sugtömning av toalettavall här.

PSS ry:n kelluvien imutyhjennyslaitteiden sijainnit löydät mobiiliystävälliseltä Roope-kartalta(du flyttas till en annan tjänst). Tutustu myös Septit.net-palveluun(du flyttas till en annan tjänst).

Gråvatten

När man rör sig till sjöss är det också skäl att fästa uppmärksamhet vid gråvatten, dvs. sådant smutsvatten som uppkommer när man diskar eller tvättar. Läs mer om gråvatten här.

Släpp inte ut toalettavloppsvatten i vattendrag för det orsakar övergödning

I det toalettavfall som en människa producerar på en dag kan 2,5 kilo alger växa. I vattnet kan toalettavfallet under en vecka alltså producera 17,5 kilo alger!