Hoppa till innehållet

Våra snyggaste prestationer 2023

Även om båtarna har tagits upp för vintern så jobbar vi vid Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) året om. Nu i slutet av året är det ändå ett bra tillfälle att stanna upp och gå igenom det gångna året och tacka alla våra anställda, medlemmar, donatorer och samarbetsparter. Allt det här har vi åstadkommit tack vare framgångsrikt samarbete och ert stöd!

10 snyggaste prestationer

1. Vi minskade skräp-, alg- och kemikaliebelastningen i våra vatten

Även i år har vi med glädje och yrkesskicklighet kämpat på för att vi alla ska kunna koppla av vid vattnen med en så liten miljöbelastning som möjligt. Vi har tagit väl hand om våra 200 Sälle-stationer till havs och på insjöarna. Våra servicefartyg med sina besättningar har transporterat bort väldiga mängder brännbart avfall, metall och glas från Sälle-stationerna. De har burit ved till brasplatserna, reparerat bryggor och andra konstruktioner vid utfärdsmålen och underhållit de torrtoaletter, diskplatser och bastur som står till förfogande för alla som rör sig till sjöss.

I år samlade vi in sammanlagt 155 kubik toalettavloppsvatten från sugtömningsstationerna. Det motsvarar alltså 155 000 enliters mjölkburkar, som skulle fylla upp cirka 75 parkeringsrutor! Det toalettavloppsvatten vi samlade in skonade Östersjön från uppskattningsvis 77 500 kg alger (våtvikt) som bidrar till övergödningen.

Under de separata skrotinsamlingarna i Bottniska viken och Skärgårdshavet, som vi ordnar tillsammans med lokala avfallshanteringsbolag, fick vi bort totalt 97 000 kg skrot och farligt avfall från skärgården. Den här mängden inkluderade bland annat nio skrotbilar. I samband med den båtinsamling som genomfördes i Skärgårdshavet plockade vi upp 40 uttjänta båtar som nu inte längre förstör miljön. Glasfiberbåtarna skickas till Kuusakoski Oy, där de omvandlas till råmaterial för cementtillverkning.

Hur är arbetet ombord på våra servicefartyg? Läs reportagen om arbetsdagarna ombord på M/S Roope och M/S Roope-Saimaa!

2. Vi snyggade upp stränder inom ett större område än någonsin förut


Vårt Snygg Beach-program fyllde 10 år och galjonsfiguren för jubileumsåret Katja Ståhl inbjöd alla att komma med i Finlands största talkogäng. Kampanjen aktiverade allmänheten att städa stränder inom ett geografiskt sett mer vidsträckt område än någonsin förut. På Snygg Beach-kartan hittar man nu mer än hundra städade stränder från Åland och ända upp till Enontekis i Lapska armen. För Snygg Beach innebar jubileumsåret ett omfattande samarbete också i Insjöfinland och på Åland. I november hade nästan 95 000 stycken skräp rapporterats in. Kommer vi att uppnå 100 000 skräp innan året är slut? Det vore ett fantastiskt resultat!

Läs mer om vårt gångna jubileumsår och ta en titt på Snygg Beach-kartan(du flyttas till en annan tjänst).

3. Vi tog Åland med storm


I början av 2023 inledde vi vår verksamhet på Åland. Vi fick ett varmt mottagande och har redan fått sända ut Sälle-medlemsdekaler till glädjande många ålänningar. Vi fick också genast möjlighet att tillsammans med hamnföretagarna utveckla verksamheten i hamnarna i området. Sälle-flaggan vajar redan i sex lokala båthamnar. Vi lyckades också aktivera ålänningarna att komma med i Snygg Beach-talkon och vi har redan förankrat Snygg Beach-fadderskoleprogrammet i sex lokala skolor och hobbygupper. Det här är ett gott utgångsläge för att göra nästa år ännu snyggare!

4. Vi hissade Sälle-hamnflaggan i nio nya båthamnar


Sälle-hamnprogrammet – vårt miljöprogram som riktar sig till finländska båthamnar av alla storlekar – har i år nått ut till nio nya hamnar. De nya hamnarna ligger i Saimen och Päijänne och i synnerhet på Åland, där vi inledde vår verksamhet i början av året. Nu omfattar programmet 66 hamnar, vilket är ett rekordstort antal. När du som båtfarare besöker dessa hamnar kan du lita på att miljö- och säkerhetsfrågorna är under kontroll och att hamnen är aktivt intresserad av att utveckla sin verksamhet. Vi gör årliga konsultationsbesök i hamnarna. Vi erbjuder också aktuell information om miljöfrågor som relaterar till båtliv och hamnar på våra avgiftsfria webbinarier samt genom vår kampanj, Ansvarsfullt till sjöss, som vi driver tillsammans med våra samarbetspartner i ett fyrpartssamarbete.

Läs mer om Sälle-hamnprogrammet.

5. Vi erbjöd ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för unga på temat miljö och båtliv


Vi utvecklade ett utbildningskoncept för miljövänligt båtliv, Eco-Ship, och baserat på detta publicerade vi det kostnadsfria utbildningsmaterialet Baltic Sailor Catalog. Katalogen innehåller information om båtliv, Östersjön och miljökunskap till sjöss samt färdiga anvisningar för undervisningsverkstäder kring dessa teman. Utbildningsmaterialet är ursprungligen riktat till unga, men det lämpar sig också för handledning och utbildning av vuxna. Materialet och utbildningskonceptet bygger bland annat på erfarenheterna och kundresponsen från de utbildningsseglatser som sommaren 2022 ordnades tillsammans med Gdansk Sport Center och Klaipeda University.

6. Vi engagerade 17 nya skolor i Snygg Beach-fadderskoleverksamheten


Vårt fadderskoleprogram Snygg Beach är miljöfostran för barn och unga när den är som bäst. Programmet inkluderar både teori och praktiskt arbete och det engagerar elever i den grundläggande utbildningen och andra grupper och får dem att värna om den egna närmiljön. Vårt material har planerats årskursvis och ger vägledning för intressanta diskussioner och arrangerandet av egna städtalkon för att motverka problemet med nedskräpning. I år lyckades vi få med 17 ivriga fadderskolor. Det finns nu sammanlagt 53 grupper på olika håll i Finland. En stor hjälp här har varit utvidgningen av vår verksamhet till Åland och att en ny koordinator för fadderskoleverksamhet har tillträtt i Insjöfinland.

Gå med i fadderskoleverksamheten.(du flyttas till en annan tjänst)

Ålandsbankens Östersjöprojekt stöder Snygg Beach-fadderskoleprogrammet med finansiering på 90 000 euro. Summan fördelas över tre år.

7. Vi ökade medvetenheten om vilka rutter skräpet färdas


Det var nu redan femte gången som vår kampanj Magknip av plast genomfördes och städernas gatubrunnar märktes ut med stiliga fiskdekaler. Avsikten med kampanjen är att göra allmänheten uppmärksam på gatornas dagvattenbrunnar, för att nedskräpningen av vattendragen via dem ska minska. I år har man kunnat hitta dekalerna i 15 städer: Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Kemi, Joensuu, Lahtis, Uleåborg, Pargas, Björneborg, Raumo, Riihimäki, Salo, Tammerfors och Åbo. Kampanjen är en del av det omfattande sjuåriga projektet PlastLIFE, som syftar till att etablera en hållbar cirkulär ekonomi i fråga om plast i Finland senast 2035.

Ansök om att gå med i nästa års Magknip av plast-kampanj: kiia.palo@pssry.fi.

8. Vi lyfte fram och synliggjorde utfärdshamnarnas historia och kultur

Vi slutförde det projekt på temat immateriellt kulturarv som inleddes 2022 vid föreningens enhet i Insjöfinland. I projektet tillvaratog och digitaliserade vi pappersfotografier och tidningsurklipp som funnits på kontoret i Nyslott. Fotografierna berättar bland annat om hur nätverket av utfärdshamnar i Saimen och Päijänne byggdes upp med talkokrafter under 1980–2000-talet. Med hjälp av projektet vill man lyfta fram den värdefulla och unika kulturtraditionen av talkobyggande och historian bakom Insjöfinlands nätverk av utfärdshamnar. Fotografierna sammanställs under 2024 till ett digitalt galleri, där talkodeltagarna kan kommentera och bidra med sina egna minnen från talkona.

9. Vi är med och bedriver miljöforskning


Vi har redan i flera års tid ansvarat för Finlands nationella strandskräpsmonitorering och för insamlingen av uppföljningsmaterial. Strandskräpsuppföljningarna är en del av den uppföljning av tillståndet i de regionala haven som EU:s havsstrategidirektiv förpliktar till. På de stränder som är med i uppföljningen räknar man tre gånger om året alla skräp som är större än 2,5 cm inom en 100 meter lång och 10 meter bred remsa. År 2023 bedrev vi uppföljning på 14 områden, både på havs- och insjöstränder. Den nordligaste stranden ligger i Kalajoki, den sydligaste på Utö och den östligaste på Lehmäsaari i Kotka. I år engagerade man dessutom vår skräpuppsamlingsbåt Roska-Roope för att i samarbete med Finlands miljöcentral samla in prover för uppföljningen av förekomsten av mikroskräp i haven.

Utöver de nationella åtgärderna deltar vi i det sameuropeiska arbetet för att motverka nedskräpningen, bl.a. i nätverket Clean Europe Network. Som namnet antyder har nätverket en ambitiös målsättning: ett skräpfritt Europa 2030. Vår verksamhetsledare Aija Kaski valdes in i nätverkets styrelse.

10. Vi inledde nya projekt för att skydda våra vatten

Verkningsfulla och konkreta åtgärder förutsätter att man har ett gott kunskapsunderlag om själva fenomenet att utgå från. I år har våra sakkunniga fått nya projekt på sina bord. Genom dessa projekt vill vi bland annat förhindra nedskräpningen från fritidsfiske (Re:Fish) och den turismrelaterade näringsbelastningen i Östersjöns kustområden (Nursecoast II). Vi kommer att få höra mer om dessa nästa år!