Hoppa till innehållet

NURSECOAST-II

Målet med NURSECOAST-II-projektet är att minska näringsbelastningen orsakad av turism på kustregionen.

NURSECOAST-II-projektet förbättrar de för mindre än 2000 invånare planerade, vid Östersjökusten placerade reningsanläggningarnas verksamhet, för att uppnå de krav som ställs på rengöring även under turistsäsongen. Dessutom uppmärksammas vatten- och avfallshanteringsaktiviteter.

Underdimensionerade avloppsvattensystemen som problem

Avloppsvattensystemen för turistmål på Östersjöns kustområde är ofta underdimensionerade. Problemet orsakas av den höga belastningen under turistsäsongen och å andra sidan den för låga utnyttjandegraden utanför turistsäsongen. Sådana förhållanden gör det svårt att uppfylla de krav som ställs för rening av avloppsvatten, och kan orsaka en extra belastning på Östersjön. Dessutom ligger de flesta turistmålen på svåråtkomliga platser och i mycket känsliga miljöer. För att avloppsvatten och/eller slam inte ska behöva transporteras långa sträckor för rening skulle små avloppsreningsverk kunna användas lokalt. Detta kräver att det valda systemet har mycket effektiva kväve- och fosforavlägsnande egenskaper.

Säsongrelaterade problem består av:

  1. stor mängd avloppsvatten under sommarsäsongerna 
  2. utlakning av näringsämnen.
  3. brist på avloppsteknik anpassad till säsongsmässiga förändringar

Målet med NURSECOAST-II-projektet är att minska näringsbelastningen orsakad av turism på kustregionen. Projektet kommer att utföra pilottest beträffande avfallsvattenlösningar på sex lokaler i Polen, Litauen, Danmark och Finland. Projektet förbättrar de för mindre än 2000 invånare planerade, vid Östersjökusten placerade reningsanläggningarnas verksamhet, för att uppnå de krav som ställs på rengöring även under turistsäsongen. Dessutom uppmärksammas vatten- och avfallshanteringsaktiviteter.

Resultaten och erfarenheterna från piloterna kan utnyttjas på andra områden med dylika utmaningar. Målgrupperna är till exempel lokala myndigheter och ägare och turistattraktions operatörer, vars främsta utmaningar relaterade till avloppsvatten är säsongsvariationer vid kusterna på grund av sommarsäsongen.

Målet med projektet är att hitta lösningar på dessa utmaningar:

  1. Utveckling av krav och metoder för att minimera lokal avloppsvattenansamling.
  2. Tillhandahålla de bästa tillgängliga strategierna för att minska läckage av näringsämnen från kustbelägna turistområden.
  3. Kartläggning av avloppsvattenlösningar anpassade till säsongsmässiga förändringar.

På ytan

Mer information om projektet

Projektet NURSECOAST-II finansieras genom programmet Interreg Baltic Sea Region 2021–2027, och delfinansieras av Europeiska unionen. Projektet började 1.1.2023 och det tar slut 31.12.2025.

Projektet koordineras av The Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences i Polen. Finländska projektpartner är Naturresurscentralen, Finlands miljöinstitut Sykli, Ingå kommun och Håll Skärgården Ren rf. I projektet deltar sammanlagt 17 partner från åtta olika Östersjöländer: Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Kontakta oss

Projektchef

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Marinbiolog

Projektkoordinator

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Marinbiolog