Hoppa till innehållet

Kartläggningen av Bottniska vikens nätverk av sugtömningsanläggningar för septik- och slagvatten

Håll Skärgården Ren rf börjar kartlägga Bottniska vikens sugtömningsanläggningar för septik- och slagvatten med avseende på deras skick och läge. Under det tvååriga projektet utreder föreningen samtidigt om det behövs nya sugtömningsanläggningar i området.

Håll Skärgården Ren rf:s flytande sugtömningsanläggning i Skärgårdshavet.

I Finland har det ända sedan 2005 varit förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Enligt lag måste en hamn med minst 25 båtplatser erbjuda möjlighet till sugtömning för båtarna. Nu inleds ett nytt projekt i Bottniska viken med hjälp av vilket man skapar sig en aktuell bild av hur heltäckande sugtömningsnätverket i Bottniska viken är.

Svarar Bottniska vikens sugtömningsnätverk mot båtfararnas behov?

Håll Skärgården Ren rf börjar kartlägga Bottniska vikens sugtömningsanläggningar för septik- och slagvatten med avseende på deras skick och läge i maj 2024. Samtidigt utreder föreningen om det behövs nya sugtömningsanläggningar i området. Inom projektet kartläggs bl.a. med hjälp av en enkätundersökning skicket på de nuvarande anläggningarna och tar reda på var de finns. Samtidigt instrueras hamninnehavarna i hur man på bästa sätt sköter underhållet av en sugtömningsanläggning.

Med hjälp av projektet

  1. kartlägger vi Bottniska vikens sugtömningsanläggningar med avseende på deras skick och läge
  2. instruerar vi hamninnehavarna i hur man på bästa sätt sköter underhållet av en sugtömningsanläggning
  3. utvecklar vi turismen och båtlivet i en mer miljövänlig riktning och på så sätt minskar övergödningen och kemikaliseringen av Bottniska viken

Projektets unika verkningsområde sträcker sig från Kristinestad till Torneå

Verkningsområdet för det projekt som Håll Skärgården Ren rf genomför är speciellt. Projektområdet, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad, innefattar också Kvarkens skärgård, som är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos internationella lista över världsnaturarv.

Kvarkens skärgård besöks år för år av allt fler turister. Ett fungerande och täckande sugtömningsnätverk är ett sätt att minimera miljökonsekvenserna av turismen och båtlivet och på så sätt främja skyddet av Bottniska vikens unika havsnatur.

Ett fungerande sugtömningsnätverk minskar övergödningen och kemikaliseringen i Bottniska viken

Projektet har i förlängningen som mål att minska näringsbelastningen från båtlivet och utsläppen av skadliga ämnen i Bottniska viken. Även om båtlivet i Bottenviken och Bottniska viken som helhet har en liten roll som näringsbelastare orsakar det likväl en betydande punktbelastning i synnerhet under sommarmånaderna.

Septiktanken innehåller i huvudsak urin, avföring, vatten och toalettpapper, men dessutom kan det också förekomma en brokig skara olika tvättmedel. När dessa kommer ut i havet påskyndar de övergödningen även i Bottniska viken, där tecknen på övergödning syns allt tydligare för varje år som går.

Visste du detta?

Det har uppskattats att 4 personers toalettavfall på 2 dagar ger växtpotential för 20 kg alger som orsakar övergödning. När sugtömningsanläggningarna fungerar och det finns tillräckligt av dem är det lättare för människorna att göra rätt val med tanke på miljön och tömma avfallsvattnet till en sugtömningsanläggning.

Mer information om projektet

Kartläggningen av Bottniska vikens nätverk av sugtömningsanläggningar för septik- och slagvatten är ett tvåårigt projekt, som främjar skyddet av vattenmiljön samt bidrar till att utveckla turismen och båtlivet i en mer miljövänlig riktning och minskar de negativa konsekvenserna av dem.

Projektet får finansiering från NTM-centralen i Södra Österbottens program för främjande av vatten- och miljövård samt programmet för effektiverat vattenskydd. Projektet inleddes 13.5.2024 och avslutas 15.11.2025.

Kontakta oss

Distriktskoordinator

Jukka Lundell

0400 649 300 jukka.lundell@pssry.fi

Bottniska viken