Hoppa till innehållet

Nytt internationellt forskningsprojekt för att minska näringsbelastningen från turism i kustområdena kring Östersjön

Små byar och städer längs Östersjökusten har blivit allt populärare turistmål efter coronapandemin, men deras system för behandling av avloppsvatten är ofta underdimensionerade med tanke på behovet under sommarmånaderna. Dessa omständigheter kan orsaka extra belastning för både den lokala miljön och Östersjön. Syftet med projektet NURSECOAST-II är att minska den turismrelaterade näringsbelastningen i vattnet längs Östersjökusten.

Bild: Adobe Stock

Den ökade belastningen till följd av turism har inte beaktats i avloppsvattenlösningarna i Östersjöns kustområde, utan kapaciteten har planerats utgående från det genomsnittliga invånarantalet. Inom projektet NURSECOAST-II vill man förbättra funktionen hos de avloppsreningsverk vid Östersjökusten som är dimensionerade för färre än 2 000 invånare, så att de krav som ställs på reningen av avloppsvatten ska kunna uppfyllas även under turistsäsongen.

– Underdimensionerade avloppsvattensystem orsakar både problem med dålig lukt och att näringsämnen spolas ut i Östersjön, som redan tidigare mår dåligt. Under sommarmånaderna uppkommer det alltför stora mängder avloppsvatten i relation till avloppsvattensystemens kapacitet. Därför kan näringsämnen som orsakar övergödning, såsom kväve och fosfor, hamna i Östersjön, berättar projektchef Jutta Vuolamo vid Håll Skärgården Ren rf.

Det inledande mötet för projektet NURSECOAST-II ordnades i Barösund i Ingå skärgård, där det råder stora säsongsfluktuationer i fråga om avloppsvattnet. I Barösund ligger också ett av projektets pilotområden, där man bland annat testar olika tekniker för rening av avloppsvatten.

– Under sommarmånaderna uppkommer det här rentav 12 gånger så mycket avloppsvatten som vintertid. I samarbete med övriga projektpartner söker vi för närvarande en lämplig lösning som skulle beakta säsongsfluktuationerna. Vi måste bland annat reda ut om gråvattnet ska separeras och vart det kunde ledas i områden som består av både klippor och på sina ställen också lerjord, berättar Piia Nordström, chef för tekniska sektorn i Ingå kommun.

Flera olika lösningar pilottestas under projektet

Syftet under de kommande två och ett halvt åren är att pilottesta olika slags avloppsreningstekniker, återanvändning av behandlat avloppsvatten, naturbaserade lösningar samt behandling av gråvatten och slam. Pilotprojekt genomförs förutom i Finland även i Danmark, Lettland och Polen.

– Den stora säsongsfluktuationen i fråga om näringsbelastningen kräver också ett bredare angreppssätt och inte bara tekniska lösningar. Vid pilotobjekten utvecklar man även bland annat koncept för ekoturism och främjar åtgärder för ökat vattenansvar, säger forskare Virpi Vorne vid Naturresurscentralen.

– Vid pilotobjekten görs också miljö- och riskkartläggningar. Dessutom produceras utbildningsmaterial, tillägger Jari Heiskanen, sakkunnig inom vattentjänster vid Finlands miljöinstitut Sykli.

Projektet NURSECOAST-II finansieras genom programmet Interreg Baltic Sea Region 2021–2027, och delfinansieras av Europeiska unionen. I projektet deltar 17 partner från åtta olika Östersjöländer: Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland. Projektet koordineras av The Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences i Polen. Finländska projektpartner är Naturresurscentralen, Finlands miljöinstitut Sykli, Ingå kommun och Håll Skärgården Ren rf.

Närmare information:

Jutta Vuolamo
Projektchef, Håll Skärgården Ren rf
jutta.vuolamo@pssry.fi

Piia Nordström
Kommuningenjör, Ingå kommun
Piia.Nordstrom@inga.fi

Virpi Vorne
Forskare, Naturresursinstitutet
virpi.vorne@luke.fi

Jari Heiskanen
Sakkunnig inom vattentjänster, Finlands miljöinstitut SYKLI
jari.heiskanen@sykli.fi