Hoppa till innehållet

Tips för skydd av Östersjön – vad kan jag göra?

Algtäckta strandstenar, blågrönalgblomningar och slemmiga fisknät är alla symptom på eutrofiering

Också främmande arter, nedskräpning, ökande båttrafik och oljetransporter hotar den ömtåliga havsnaturen. Utan vår hjälp är denna unika brackvattensbassäng i fara.

Bosättningen, trafiken, livsmedelsproduktionen och industrin påverkar Östersjöns tillstånd. Avrinningen av näringsämnen ökar också till följd av klimatförändringen. Åtgärder för att hämma klimatförändringen och överlag minska miljöbelastningen inverkar positivt också på Östersjön.

Blågrönalgblomningar är ett symptom på eutrofiering.

Vad kan jag göra?

Vi kan alla dra vårt strå till stacken genom förnuftig konsumtionsval i vardagen och genom att vara samhällsaktiva. Östersjöns tillstånd är inte bara i beslutsfattarnas händer. Även små handlingar är viktiga, och dem kan vi alla vidta.

På stugan och i egnahemshus

Se till att avloppsvattnet hanteras på rätt sätt. Den bästa lösningen är teknik som återvinner näringsämnen. Det finns många fungerande lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden.

Minska konsumtionen av vatten. Med ökande mängder avloppsvatten kommer också större mängder näringsämnen ut i Östersjön.

Använd torrtoalett på stugan – den är ett bra alternativ med tanke på vattendragen.

Behandla tvättvattnen från bastun på rätt sätt. Tvätt mattorna så att tvättvattnet inte rinner ut i havet.

Gödsla trädgården sparsamt och använd naturligt gödsel istället för konstgjorda medel. Undvik onödiga bekämpningsmedel, och se till att inga näringsrika ämnen hamnar i diken och närliggande vattenområden från trädgården eller grönsakslandet.

Reglera, släck och använd grön el. Stöd förnybara energiformer och köp grön el. Knäpp av onödiga elapparater, då du lämnar ett rum. Köp endast energisnåla elapparater.

Kräv kvalitet av vattenverket. Ordentligt rengjort avfallsvatten belastar omgivningen mindre.

I köket

Föredra närmat och säsongens produkter. Livsmedel som odlas i växthus på vintern och långa transporter belastar miljön i onödan. Genom att handla närmat, stöder jag även lokala företagare.

Köp ekologiska livsmedel. Vid ekologisk odling utnyttjar åkern effektivare de näringsämnen som tillförs den och näringsämnena cirkulerar mellan djur- och spannmålsproduktionen. Vid ekologisk produktion av livsmedel används inte konstgödsel och bekämpningsmedel, vars tillverkning kräver rikligt med energi och belastar vattnen.

Ät endast hållbara fiskarter. Flera av världens fiskbestånd är överfiskade. Välj endast sådana fiskarter, vars bestånd inte är hotade, såsom inhemsk abborre och gädda samt MSC-märkt fisk. Detta märke garanterar, att fisken är fångad på ett ekologiskt hållbart sätt. Bra alternativ tas upp exempelvis i WWF:s fiskguide. Överväg noggrant köp av odlad fisk eftersom fiskodlingar övergöder.

Ät mindre kött. Enligt kostrekommendationerna borde vår kost bestå till största delen av växtrikets produkter och bara till en liten del av kött. Köttproduktionen ger upphov till rikligt med koldioxid- och näringsutsläpp och den förbrukar mycket energi. Genom att välja vegetariska alternativ minskar du på Östersjöns näringsbelastning. Vid matlagning kan du ersätta köttet med proteinrika grönsaker.

På uppköp

Sträv efter att köpa kläder i andrahand. Föredra ull och andra naturfibrer över fleece och andra syntetfibrer. På detta vis minskar du på mängden mikroplaster som hamnar i Östersjön. Välj att köpa ekologisk bomull.

Undvik plastförpackningar och plastpåsar.

Köp hållbara, reparationsdugliga och återvinningsbara apparater och saker och använd dem tills de helt enkelt måste kasseras. Undvik plastprodukter för engångsbruk.

Välj miljövänliga tvättmedel.

I trafiken

Gå, cykla, åk kollektivt och samåk. Då trafikutsläppen blir mindre, minskar också partikelbelastningen och kvävenedfallet från luften i vattnen. Trafik är en betydande källa för mikroplaster och gummi.

Semestra nära. Att flyga förbrukar enormt mycket energi och bidrar till den globala uppvärmningen, som i
sin tur leder till fler stormar, mer regn och större avrinning av näringsämnen även i Finland. Använd tåg i stället för flyg.

Båtliv

Underhåll båtens motor för att undvika oljeutsläpp och sköt överlag om din båt.

Håll båtbottnen ren, för att minska bränsleförbrukningen. Undvik giftfärger, och om möjligt måla inte alls utan tvätta båtens botten mekaniskt med en borste eller högtryckstvätt.

Vid underhållet av båten se till att farligt avfall, såsom målfärger, ackumulatorer och batterier, inte kommer ut i naturen och för dem till en mottagningsplats för farligt avfall.

Utnyttja i mån av möjlighet diskplatser som ligger på land och där det använda diskvattnet filtreras. Diska aldrig kärlen i havet.

Sortera sopor även på båten och för dem till sorteringsstationen.

Tömm alltid båtens septiktank i en sugtömningsanläggning.

Vid tvättning

Undvik tvättmedel, som innehåller fosfater eller syntetiska tensider. Miljövänliga tvättmedel, som t.ex. talltvål och ättika, samt Svanmärkta tvättmedel är bra alternativ för naturen.

Undvik hygienprodukter som innehåller mikroplaster.

Tvätt inte byk eller mattor i havet. Tvätta dina mattor på ställen där tvättvattnet sugs in i marken eller
leds till avloppet.

Använd mindre vatten.

Vid sopstationen

Skräpa inte ner på land eller i havet utan för soporna dit de hör, till sopinsamlingen eller till återvinningsplatsen.

Förbruka mindre och återvinn mera.

Sortera avfall och kompostera: då avfallsmängden blir mindre, minskar också belastningen på vattendragen. Se till att problemavfall kommer till rätt plats och återlämna gamla mediciner till apoteket. För plastförpackningarna till plastsorteringen.

I naturen

Undvik att röra mig på fåglarnas häckningsområden under våren och i början av sommaren. Respektera reglerna för natur- och nationalparker.

Lämna inte spår eller skräp efter dig i naturen och stör inte skärgårdens ro. Undvik att bryta växter, att röra dig utanför stigar och att störa djur.

Laga inga egna brasor i naturen utan utnyttja de färdiga eldplatserna och servicestrukturerna.

Fiska mångsidigt och ät vad du fiskar. Fiska inte enbart stora rovfiskar utan också mindre fiskarter. Även mörtfiskarna är goda matfiskar när de tillreds väl. Vid fiske följ minimimåtten för de olika fiskarterna.

I samhället

Diskutera och påverka. Diskutera Östersjöfrågor i olika forum. Försök inspirera dina släktingar, vänner och arbetskamrater till att arbeta för Östersjön.

Kontakta riksdagsledamöter och andra beslutsfattare i ditt eget område och kräv åtgärder för att skydda Östersjön. Rösta endast på beslutsfattare, som verkligen är redo att arbeta för Östersjön.

Bekanta dig med andra östersjöstater och skapa nya bekantskaper för att tillsammans jobba för Östersjön.

Följ med östersjöforskning och dela forskningsrelaterade nyheter på sociala medier.

Delta i frivilligverksamhet, såsom Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach-program(du flyttas till en annan tjänst). Anslut dig till någon oljebekämpningsgrupp, sjöräddningssällskapet eller delta i någon annan organisations- eller medborgarverksamhet för Östersjön.

Donera i mån av möjlighet pengar eller tid till miljöskydd. Delta till exempel i strandstädningstalkon.

Delta i medborgarobservationer för att följa upp havets tillstånd. Gör siktdjupsobservationer och följ
med algsituationen och anmäl dina observationer till exempel i Meriwiki.