Hoppa till innehållet

Våra 10 snyggaste prestationer 2022

Igen har vi haft en lyckad och oförglömlig sommar på Finlands vackra vatten. Vi vid HSR rf har med glädje och yrkesskicklighet stretat på under de mest varierande förhållanden för att vi alla ska kunna koppla av vid vattnen utan att belasta miljön. Det är dags att summera ihop våra tio snyggaste prestationer 2022.

1. Vi höll skärgården ren

Inom alla våra verksamhetsområden: Skärgårdshavet, Saimen, Päijänne, Bottniska viken, Birkaland och Östra Finska viken kan vi igen en gång vara stolta över den gångna säsongen. Vi hade igen hand om underhållet av våra mer än 200 Sällestationer som möjliggör ett hållbart båtliv och friluftsliv till sjöss.

Våra fyra servicefartyg och fem servicebåtar med besättning har transporterat hundratals ton förbränningsbart avfall, metall och glas från Sälle-servicestationer och nästan 200 kubikmeter båtarnas toalettavloppsvatten från sugtömningsstationerna – från såväl havet som sjöarna. Därtill har de burit ved till brasplatserna och ställt i ordning bryggor, utedass, diskplatser och bastur till ert förfogande.

Under de separata skrotinsamlingarna i Bottniska viken och Skärgårdshavet som vi ordnade tillsammans med lokala avfallshanteringsbolag fick vi bort en svindlande mängd skrot, byggavfall, elektronik och farligt avfall från skärgården: totalt 95 000 kilo. På skärgårdshavet samlade vi under säsongen dessutom in cirka 50 båtar som tagits ur bruk och anmälts till insamlingen, och som nu inte ligger kvar och förstör miljön.  

2. Vi placerade ut en ny sugtömningsanläggning, nu även i huvudstadsregionen

I våras placerade vi ut en ny sugtömningsanläggning av pontonmodell vid Ormholmen i Esbo. Anläggningen rymmer cirka 12 kubik toalettavlopp från fritidsbåtar. Om denna mängd avloppsvatten släpptes direkt ut i vattnet skulle den kunna ge upphov till 6 000 kg (våtvikt) alger. Siffran är en uppskattning som HSR rf räknat på basis av Seppo Knuuttilas uppgifter.

Vi upprätthåller sammanlagt cirka 30 flytande sugtömningsstationer till havs och på insjöarna och vi utvecklar nätverket så att det blir mer omfattande, tryggare och mer driftsäkert. Du hittar alla våra sugtömningsstationer och övrig service på adressen roopekartta.fi.

3. Vi var de första i Finland som klarlade hurudant skräp som hamnar i gatubrunnarna

Sommaren 2022 gjorde vi en kartläggning av det skräp som hittades i gatubrunnarna i Helsingfors, Lahtis och Åbo. Några gatubrunnar i respektive stad fick filter installerade för två månader. Nästan 80 % av det makroskräp som hittades var plast. Den vanligaste skräptypen var cigarettfimpar, som räknas till plastkategorin.

Arten och mängden makroskräp i gatubrunnarna, det vill säga skräp med en diameter på 2,5 cm eller mer, har veterligen inte tidigare undersökts i Finland. Bedömningen är dock att dagvattensystemet är en viktig rutt längs vilken makroskräp tar sig ut i t.ex. havet och resultaten från den dagvattenfilterstudie som gjorde i somras bekräftar ytterligare denna uppgift.

Vi fortsätter arbeta med den här viktiga frågan, för att öka medvetenheten och hitta lösningar för att förhindra nedskräpningen.

Dagvattenfilterundersökningen är en del av vår informationskampanj Magknip av plast, som miljöministeriet har finansierat med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd.

4. Vi lyckades engagera frivilliga i över 100 Snygg Beach-talkon

Med Snygg Beach-programmet vill vi uppmana alla att städa sina egna närstränder. I år ordnades sammanlagt hela 103 Snygg Beach-talkon. Från talkona inrapporterades över 140 000 insamlade strandskräp. Den avgjort vanligaste skräptypen var cigarettfimpen: mer än 86 000 sådana plockades upp från marken. Över 20 000 plastskräp samlades in, och där ingår både stora och små plastbitar. Plast förmultnar inte, utan bryts bara sönder i allt mindre delar som sedan blir omöjliga att få bort från naturen.

Under årets lopp ordnade vi också egna Snygg Beach-talkon tillsammans med ett stort antal samarbetspartner. Vi fortsatte vårt samarbete med våra internationella nätverk, såsom Nordic Coastal Cleanup. Till NCC-nätverket hör alla nordiska länder samt dessutom Åland, Färöarna och Grönland. Nedskräpningen av vattendragen är vårt gemensamma problem, och vi måste finna en lösning tillsammans.

Tack och applåder till alla som slitit ute på stränderna. Vi fortsätter på samma sätt nästa år, då Snygg Beach fyller 10 år. Ladda ner Snygg Beach-appen du också och ge dig ut och städa stränder nära dig!

5. Vi engagerade 6 nya skolor i Snygg Beach-fadderskolverksamheten

Vårt fadderskolprogram Snygg Beach är miljöfostran för barn och unga när den är som bäst. Programmet ger grundskolor och andra grupper runt om i Finland möjlighet att förbinda sig att värna om sin egen närmiljö, och består av såväl teoretiska som praktiska inslag.  Vårt fadderskolmaterial har planerats årskursvis och ger vägledning för intressanta diskussioner och arrangerandet av egna städtalkon för att motverka nedskräpningsproblemet. I år fick vi med 6 nya ivriga fadderskolor och det finns nu 38 av dem runt om i Finland.

Ålandsbankens Östersjöprojekt stöder vårt Snygg Beach-fadderskolprogram med 90 000 euro. Summan fördelas över tre år.

6. Vi gav röst åt de unga

I början av året samlade vi en grupp unga som är intresserade av båtliv och att röra sig till sjöss. Vi vill bli bättre på att lyssna på den här växande andelen av våra medlemmar och få reda på vilka tankar och erfarenheter de har. Tillsammans kan vi utveckla föreningens verksamhet och framtid också ur ett ungdomsperspektiv. Gruppen gav sig själv namnet Kuutti-gruppen, och vi håller träffar med gruppen ungefär fem gånger per år.

Vi kan också tacka Kuutti-gruppen för den nya medlemskategorin ungdomsmedlem, som vi tar i bruk från och med början av 2023. 

7. I städerna vände vi blicken mot skräpets rutter

I år var det fantastiskt nog hela 16 städer som deltog i vår verkningsfulla kommunikationskampanj Magknip av plast. Under ett par veckor i augusti försågs gatubrunnar med effektfulla fiskdekaler i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kotka, Joensuu, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Salo, Nyslott, Tammerfors, Åbo, Vanda och Vichtis.

En del av nedskräpningsproblemet kan förklaras med brist på information om hur skräp hamnar från stadens gator till våra vattendrag. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar direkt ner i dagvattenbrunnar. De flesta är inte medvetna om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Magknip av plastkvill påverka människors inställning till gatuskräpet och uppmuntra en till att fundera över egna vanor. 

Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd. #vedenvuoro

8. Vi möjliggjorde miljökunskap och vänskap på Östersjön

Vi ordnade sommaren 2022 tillsammans med Gdansk Sport Center och Klaipeda University en Eco-Ship-utbildning, där man utbildade unga i åldern 15–29 år till miljöaktörer inom båtliv. Under sommaren ordnades två olika två veckor långa utbildningsseglatser och i bägge deltog 15 unga från Finland, Polen och Litauen.

Utbildningen omfattade seglingskunskap, föreläsningar med miljötema och Snygg Beach-strandstädningstalkon. Förutom seglings- och miljökunskaperna är det de nya vännerna, de många solnedgångarna och en nattlig åskstorm med störtregn som lever sig kvar i minnet.

Projektet ”ECO-SHIP – Environmental and Maritime Education of Youth” har fått finansiering från EU-programmet Erasmus+. Projektet inleddes i december 2021 och avslutas i november 2023.

9. Vi startade den första kartläggningen av strandskräp i Insjöfinland

Vi har bedrivit en officiell strandskräpsuppföljning vid den finska havskusten ända sedan 2012 och från och med 2015 i samarbete med Finlands miljöcentral. Vi samarbetar med många internationella nätverk till gagn för vårt gemensamma Östersjön. Utöver vårt hemmahav vill vi också lyfta fram tillståndet i våra sjöar och åar.

I år genomförde vi för första gången ett pilotförsök med kartläggning av strandskräp även i Insjöfinland, närmare bestämt för norra Päijännes del i Säynätsalo i Jyväskylä och för Saimens del i Nyslott. Uppföljningen är viktig för att vi ska kunna samla in information om huruvida orsakerna och källorna till nedskräpningen av vattnen är liknande oberoende av vilket vattenområde det gäller.

Antagandet var att det knappt skulle finnas något skräp vid sjöarna, men mängden skräp överraskade oss. Allt som allt hittades nästan 70 skräp på ett undersökt område på 100 m x 10 m. Man hittade olika plastskräp, metall, gummi, papp, tegelbitar, glasfiber- och glasbitar. Det största enskilda skräpet var en enorm övergiven presenning.

Uppföljningarna fortsätter och skräpet på uppföljningsstränderna kartläggs utgående från skräptyp och mängd. Processen utförs tre gånger per år och under olika årstider.

10. Vi deltog i tiotals evenemang i Finland

År 2022, efter två års paus, var evenemangen igen en del av vår verksamhet. Det var en glädje att vara med och träffa tusentals människor, diskutera och påverka på mer än 20 evenemang runt om i Finland. Vi delade med oss av vår kunskap om hållbara sätt att röra sig till sjöss samt om vattendragens tillstånd, och gav miljötips både på festivaler, olika sommar- och båtevenemang, flera Östersjöjippon, seminarier och vid många andra tillfällen. I samband med evenemangen hittade våra populära fickaskkoppar tusentals nya användare och påminde om cigarettfimparnas skadliga effekt på naturen.

Vår skräpuppsamlingsbåt Roska-Roope åkte under sommaren runt på mer än tio olika evenemang, allt från RuisRock i Åbo till evenemanget Secto Rally Finland i Jyväskylä. Farkosten, som drivs med solel, väckte uppmärksamhet bland evenemangsbesökarna och samlade upp burkar, flaskor och annat skräp som råkat hamna i vattnet.

Posankans och vårt gemensamma välgörenhetsjippo Posankka Race gjorde också en comeback som ett programinslag under Åbodagen, efter en paus på två år. Sammanlagt 4 000 ljusröda badposankor tävlade i Aura å för renare vattendrag och för att åskådliggöra skräpets rutter ner i vattnet. Evenemanget samlade en väldig mängd åskådare vid Aura å och 21 490 euro i donationer för att hålla våra vatten och stränder rena.