Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s beredningsprojekt för iståndsättning och grundförbättring av Saimens utfärdshamnar inleddes förra våren och avslutades vid årsskiftet. Bakgrunden till projektet har varit en önskan om att hålla kvar utfärdsmålen i landskaps- och kommunplanerna, eftersom de löpte risk att falla bort på grund av sitt dåliga skick.

I beredningsprojektet gjordes en konditionskartläggning av konstruktionerna i 37 utfärdshamnar i fem kommuner och städer, dvs. S:t Michel, Nyslott, Juva, Puumala och Sulkava. Samtidigt utarbetades planer för deras iståndsättning och grundförbättring. Nästa steg är att utreda möjligheterna till ett egentligt iståndsättningsprojekt för utfärdshamnarna.

Utfärdshamn Soukanniemi i Puumala

Syftet med det beredningsprojekt som inleddes i maj 2021 och avslutades vid årsskiftet, har varit att få igång den egentliga iståndsättningen och att renovera de utfärdshamnar som omfattats av kartläggningen så att de blir tidsenliga och trygga. De gamla konstruktionerna i Saimens hamnar är på sina ställen i mycket dåligt skick och alla är inte längre trygga att använda. Utöver det regelbundna hamnunderhållet är det även viktigt att säkerställa att konstruktionerna också underhålls efter eventuella reparationer så att det inte med åren igen uppkommer en orimlig renoveringsskuld.

Beredningsprojektet för iståndsättningen och grundförbättringen av utfärdshamnarna pågick 1.5–31.12.2021 och dess kostnadskalkyl var 85 440 €. Projektet fick understöd från anslaget för självständig utveckling i landskapet och finansierades av Södra Savolax landskapsförbund. Det understöd som söktes för projektet uppgick till 66 643,20 €, och därtill var kommunfinansieringens andel 17 088,00 € och den privata finansieringens andel (HSR rf) 1 708,80 €.

Ändamålsenliga utfärdshamnar är ett hållbart sätt att göra Saimenturismen mer attraktiv

Beredningsprojektet och det eventuella iståndsättningsprojektet stöder målen i landskapsprogrammet, i synnerhet i fråga om gemenskap och en livsstil som främjar hälsa och välmående, upprätthållandet av mångsidiga fritidstjänster och -strukturer och en ekologiskt hållbar turism. Projekten har också en sysselsättande effekt samt påverkar indirekt det lokala näringslivet.

Ett perspektiv är dessutom att objekten också stöder ett kolneutralt samhälle; för ortsborna utgör utfärdshamnarna besöksmål i närnaturen dit man kan ta sig på ett miljövänligt sätt genom att ro eller paddla, till vissa kan man rentav fotvandra eller cykla.

Om finansiärerna förordar det egentliga iståndsättningsprojektet uppgår kostnadskalkylen för det till drygt en och en halv miljon euro. Vi önskar att alla de kommuner som deltog i beredningsprojektet – S:t Michel, Nyslott, Juva, Puumala och Sulkava – skulle komma med och att alla deras 37 utfärdshamnar som kartlades under beredningen skulle iståndsättas. På så sätt skulle man på en och samma gång skapa ett nätverk av tidsenliga och trygga utfärdshamnar med en gemensam profil som berikar Saimens turisminfrastruktur.

Närmare information:

Veli-Matti Hartikainen
distriktskoordinator
Håll Skärgården Ren rf
045 773 47989

veli-matti.hartikainen@pssry.fi