Hoppa till innehållet

HSR rf:s efterlängtade nya servicefartyg för Insjöfinland är nu färdigt. I juli gjorde fartyget sin jungfruresa från Pargas till sin hemmahamn i Puumala. En dopceremoni för fartyget ordnas i augusti, men redan nu i sommar används det för underhåll i utfärdshamnarna i södra Saimen.

HSR rf har under senare år satsat stort på Saimen. Föreningen inledde 2018 förnyandet av fartygsbeståndet och processen kulminerade denna sommar när områdets huvudfartyg blev klart och sjösattes. Ett annat, lite mindre servicefartyg färdigställdes förra sommaren. 

Det fartyg som nu blivit färdigt har tillverkats av Pargasföretaget Oy HL-Metal Ab. Föreningen har tidigare erfarenheter av att samarbeta med HL-Metal, eftersom samma företag också byggde Skärgårdshavets servicefartyg M/S Roope, som blev klart 2017. 

– För HL-Metal var byggandet av det nya fartyget särskilt betydelsefullt eftersom ett fortsatt samarbete med HSR rf är ett bevis på att de tidigare gemensamma projekten varit framgångsrika. Dessa är t.ex. byggandet av servicefartyget M/S Roope och den nya typen av flytande sugtömningsanläggningar. Samtidigt ger det också oss en möjlighet att göra vår egen insats för det viktiga miljöarbetet på Finlands fantastiska vattendrag, konstaterar HL-Metals verkställande direktör Markus Flinckman

Fartyget har planerats utifrån Saimens behov 

Fartygets utrustning har valts uttryckligen med tanke på HSR rf:s arbete på Saimen. Det har en bogramp, en lyftkran för att lyfta virkeslass, lasttankar och pumpar för tömningen av de flytande sugtömningsanläggningarna, stora lådor för arbetsredskap och förnödenheter samt ett rikligt tilltaget däcksutrymme.Fartyget är ett 18 meter långt och 6 meter brett stålfartyg och det har planerats för användning av en två personers besättning.

Sjöfartsmässigt är fartyget mycket funktionellt, dess marschfart är cirka 8 knop och det drivs med diesel. Vid planeringen av skrovet har man särskilt beaktat att fartyget ska vara bränsleekonomiskt och att det ska dra upp så lite svall som möjligt, vilket är väldigt viktigt på Saimen. Man har satsat mycket på att fartyget ska vara säkert och bekvämt att använda, tekniken och materialen som använts motsvarar dem som används inom fartygsbyggnadsindustrin i dag. 

Föreningen har fått 500000 euro i statligt stöd för fartyget. Det här stödet har varit helt oumbärligt: en anskaffning till ett värde 1248000 euro hade inte varit möjlig med egen finansiering.  

– Håll Skärgården Ren rf gör ett viktigt miljöarbete med sin budget på 1,3 miljoner. Det statliga stödet för förnyandet av fartygsbeståndet är mycket viktigt och stödet går direkt till arbetet i områdena, konstaterar Bengt Westerholm, ordförande för HSR rf:s styrelse. 

– Även om det nya fartyget har planerats utifrån Saimens behov motsvarar det i fråga om sin användning Skärgårdshavets fartyg M/S Roope. På så sätt kan besättningen vid behov jobba där behovet är som störst, fortsätter Westerholm.  

Ett aktivt servicenätverk möjliggör en hållbar vattenturism 

Med de nya servicefartygen säkerställer man att föreningen även i framtiden kan sköta underhållet i de fantastiska utfärdshamnarna i Vuoksens vattenområde och på så sätt möjliggöra en hållbar vattenturism i våra känsliga insjöområden. Föreningen har nu optimala arbetsredskap för de närmaste 30 åren. 

En säker miljö och mångsidig natur kräver att man värnar om och arbetar för dem. Såväl Östersjön som våra värdefulla insjövatten bibehålls i gott skick enbart om människor inser hur unika de är och inte släpper ut några näringsämnen, skräp eller andra skadliga ämnen i naturen.  

Det här förutsätter dock ett aktivt servicenätverk: soptunnor som töms, utedass som underhålls och fungerande mottagningsanläggningar för toalettavloppsvatten.  

– Det här arbetet är dyrt och kräver en viss typ av fartygsbestånd, men de pengar som satsas på förebyggande arbete är många gånger mindre än kostnaderna för att åtgärda decennier av försummelser och nonchalans, konstaterar HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski.