Hoppa till innehållet

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd.  Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag.  

Finlands FörpackningsåtervinnigRINKI Ab,Finlands svenskaMarthaförbund och Håll Skärgården Renrforganiserar en gemensam rådgivningsturné längs kusten under sommaren.Med gemensamma krafter vill organisationerna nå ut tillinvånare,stugägare,båtfarare och turister.

Största delen av finländarna bor på Östersjöns avrinningsområde och vi har alla har ett ansvar för dess välmående.Valenvi gör ivardagen har en stor betydelse för havets tillstånd.Ett av de största hoten mot Östersjön är klimatförändringen och genom att sortera sitt avfall kan vi minskavårt eget koldioxidavtryck.

– Att sortera och återvinna är en del av konsumtionscykeln. När vi återvinner förpackningarfår vi bra material för nya produkter och förpackningar.Det spararpånaturresursereftersom det minskar behovet avnyproducerat material,sägerHeli Satuli Rinkiskommunikationschef.

Turnén uppmärksammar ävennedskräpning av vattendrag och tipsar om hurvi genomenkla val i vardagenkanförebygga nedskräpning.

–Nedskräpningenav hav och vattendrag är ettglobalt problem som ävenberörFinland. Största delen av alltskräp i vattendragen består av plaster.Skräpetpå stranden kan ha färdatsen lång väg. Dettransporteras ofta med hjälp av vind, regn och flödande vatten.Särskiltpå stränder i närhetenav städerkommerskräpet ofta frånsnabbmat ochtyder på enengångsanvändningskultur, berättarJuliaJännärisom ansvarar för HSRrf:sprogramSnygg Beach.

– Redan då vi görköpbesluti butiken kan vi undvika att skräp och giftiga kemikalier hamnar i vattnet, säger Roosa Mikkolasom jobbar påMarthaförbundetsprojektÖstersjön 2.0.

Under evenemangen delas det ut sopsorteringskassar ocharrangörerna berättar om vilken typ av skräp somhittas på stränderna. Lokala avfallsbolag deltar också i evenemangen.

Evenemang: 

Ekenäs Rinki-Ekopunkt vid K-Supermarket Popsi 2.7.

KarlebyVeneziad28.8. 

Nagu,färjestranden28.8. 

Fiskmarknaden iKotka, oktober

Turnéns evenemang ordnas ifallcoronarestriktionernatillåter.

Kontaktuppgifter:

Håll Skärgården renrf 
Nora Forsman 
tfn040 455 7252 
nora.forsman@pssry.fi

Finland svenska Marthaförbundrf
Roosa Mikkola
tfn044740 3144
roosa.mikkola@martha.fi
 

 

Finlands FörpackningsåtervinningRINKIAb 
Heli Satuli 

Tfn044 320 36 22 

Heli.satuli@rinkiin.fi