Hoppa till innehållet

Nästa säsong placerar Håll Skärgården Ren rf ut två nya sugtömningsanläggningar i Kejsarhamnen på Högsåra och vid Pähkinäinen. Anläggningarna för toalettavfall rymmer totalt 20 kubik. Om denna mängd avloppsvatten släpptes direkt ut i vattendragen skulle den kunna ge upphov till 10 000 kg alger (våtvikt).

De nya anläggningarna har anskaffats inom ramen för det EU-finansierade projektet BATESCO BOAT och de tillverkas av Pargasföretaget HL-Metal. Vid en stor sugtömningsanläggning av bryggtyp finns det plats för två båtar samtidigt och den är också försedd med dubbla pumpar. Förra året placerades motsvarande anläggningar ut vid Aspö, Själö och Björkö.

”Det är viktigt att det går snabbt och lätt att använda anläggningarna och att de finns där båtfararna annars också rör sig. Den här EU-finansieringen gjorde att vi snabbt kunde ta i bruk fem nya flytande sugtömningsanläggningar i Skärgårdshavet. Det skulle inte ha lyckats med föreningens basfinansiering”, berättar HSR rf:s projektchef Hanna Haaksi.

För Håll Skärgården Ren rf är det viktigt att vara med och utveckla sugtömningsnätverket i Finland så att båtfararna ska kunna röra sig till sjöss utan att belasta naturen i onödan. Båtlivet orsakar punktbelastning särskilt i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och näringsämnena i urinen är i en form som växter direkt kan tillgodogöra sig. Avföring innehåller färre näringsämnen, men kan sprida bakterier.

Under tiden som det treåriga projektet BATSECO-BOAT har pågått har man skaffat allt som allt 11 nya sugtömningsanläggningar och dessutom iståndsatt nio gamla sugtömningsanläggningar i det centrala Östersjöområdet. Inom ramen för projektet har man också bl.a. tagit fram bildförsedda bruksanvisningar för anläggningarna.

Projektet avslutas i februari i år och finansieras av finansieringsprogrammet Central Baltic Interreg som hör under EU:s regionala utvecklingsfond. Dess totala budget uppgår till 1,48 miljoner euro. Projektet BATSECO-BOAT leds av Brahea-centret vid Åbo universitet och partner är Håll Skärgården Ren rf i Finland, Ecoloop AB, Campus Roslagen/Utvecklingscentrum för vatten och Norrtälje kommun i Sverige samt Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) och Viimsi kommun i Estland.

Bekanta dig med BATSECO-BOAT-projektets webbsidor.

Närmare uppgifter:

Hanna Haaksi
Projektchef, HSR rf
050 302 2661
hanna.haaksi@pssry.fi

Veijo Pönni
Projektsakkunnig, Åbo universitet
050 542 6747
veijo.ponni@utu.fi