Hoppa till innehållet

Med hjälp av EU:s biocidförordning strävar man efter att begränsa användningen av biocidbaserade påväxthindrande färger och förhindra att de rinner ut i jordmånen eller vattnet. Målet med biocidförordningen är att säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas samt att den inre marknadens funktion förbättras genom en harmonisering av lagarna.

Vi frågade Oskari Hanninen, överinspektör vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), hur förordningen kommer att påverka båtbottenfärgerna och kraven på bottentvättplatserna under de närmaste åren. 

Oskari Hanninen, vad kommer att hända i fråga om antifouling-färger under de närmaste åren?

Man har ansökt om tillstånd för antifouling-färger, så kallade giftfärger, i enlighet med EU:s biocidförordning. Tillståndsbehandlingen pågår ännu på EU-nivå, men tillståndsbeslut förväntas bli klara under de närmaste åren.  I och med tillståndsbesluten kommer nya preparat att ersätta dem som nu finns på marknaden. 

Ur båtfararnas perspektiv är frågan viktig, eftersom de nya tillstånden kommer att innebära striktare begränsningar av hur färgerna får användas. Begränsningarna är sådana att många båtfarare blir tvungna att ändra sina tillvägagångssätt. 

Vilka krav kommer det att ställas på bottentvättplatserna?

I det här skedet vet vi att följande begränsning kommer att gälla för de nya preparaten: 

”applicering, underhåll och reparationer ska ske inom ett inneslutet område, på ett ogenomträngligt hårt underlag med invallning eller på mark som är täckt med ett ogenomträngligt material för att förhindra läckage och minimera utsläpp till miljön, samt att spillvätska och avfall som innehåller ett verksamt ämne ska samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.”

Således får båtens målade yta i fortsättningen inte tvättas på ett sådant sätt att tvättvattnet rinner direkt ner i hamnens jordmån eller i havet. Ett alternativ är att man i hamnen bygger en särskild tvättplats, där tvättvattnet samlas upp och tas om hand på rätt sätt.

Skyldigheterna i fråga om båttvättningen gäller enbart användare av biocidbaserade antifouling-färger, dvs. de så kallade giftfärgerna. Om båtbottnen är målat med biocidfri färg eller omålad kan den tvättas utan att omfattas av ovan nämnda begränsning. Det här är alltså en bra anledning att börja använda giftfria alternativ istället för giftfärger.

Hur påverkar allt det här Insjöfinland? Måste man bygga tvättplatser?

I Insjöfinland och i andra insjövatten är det förbjudet att använda giftfärger och inga båtar målade med dessa färger ska användas där. Således är det i skenet av de nya begränsningarna inte nödvändigt att bygga några tvättplatser i insjöområdena. Det är ändå bra att kontrollera om den egna kommunens miljöskyddsföreskrifter innehåller någon närmare reglering i fråga om båttvätt. 

Om man av någon anledning ännu har giftfärg under sin egen båt bör man omedelbart sluta använda den. Någon ny giftfärg får inte målas på. I samband med en reparation av skrovet kan man måla med en hård, biocidfri färg.

Vad annat bör man beakta?

Giftfärgerna innehåller kemikalier som är farliga för miljön och människor. Undvik att använda giftfärger! Och om du ändå gör det, använd preparatet i enlighet med instruktionerna. På förpackningen hittar du information om vilka begränsningar som gäller och hur man använder preparatet på korrekt sätt. 

Tack Oskari!

Vad rekommenderar HSR rf?

HSR rf rekommenderar att båtklubbarna och båtvarven redan nu börjar förbereda sig mentalt inför förändringen så att man inte behöver börja arbetet helt från noll när saken väl konkretiseras. Det lönar sig att övergå till biocidfria färger redan nu och att kombinera dem med mekaniska renhållningsmetoder. 

I synnerhet är det också bra att inleda diskussioner med en eventuell extern markägare eller representanter för kommunen om hur de tvättplatsrelaterade frågorna kunde lösas på ett vettigt och kostnadseffektivt sätt. 

Mer information:

Hanna Haaksi
projektipäällikkö
050 302 2661
hanna.haaksi@pssry.fi