Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf placerade denna vecka ut två nya flytande sugtömningsanläggningar vid Själö och Aspö. Också Björkö får under de närmaste veckorna en ny anläggning i stället för den gamla.

”Dessa besöksmål är mycket populära bland båtfararna. Själö och Aspö har inte tidigare haft möjlighet till sugtömning och på Björkö var kapaciteten hos den gamla anläggningen otillräcklig. Hamnarna ligger också invid vårt servicefartygs normala körrutt. Det här är ett viktigt kriterium vid utplaceringen av anläggningarna för att vi så snabbt som möjligt ska kunna lösa problemsituationer, berättar HSR rf:s projektchef Hanna Haaksi.

För Håll Skärgården Ren rf är det viktigt att vara med och utveckla Finlands sugtömningsnätverk, för att båtfararna ska kunna röra sig till sjöss utan att belasta miljön i onödan. Eftersom sugtömningsanläggningarna redan är drygt 10 år gamla är de viktigt att de uppdateras så att de motsvarar båtfararnas föränderliga behov. HSR rf har sammanlagt 15 flytande sugtömningsanläggningar i Skärgårdshavets område.

Anskaffningen av sugtömningsanläggningarna finansieras med hjälp av det treåriga projektet BATSECO-BOAT. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens Central Baltic Interreg-program och budgeten uppgår till totalt 1,48 miljoner euro.

Den moderna flytande anläggningen är designad utifrån båtfararnas önskemål

Vid den stora sugtömningsanläggningen av bryggmodell ryms två båtar samtidigt och den är också försedd med två pumpar.  Anläggningen rymmer 10 kubik toalettavfall. Anläggningarna har tillverkats av HL-Metal i Pargas. Förra året placerade HSR rf också ut en motsvarande anläggning framför Byxholmen i Ekenäs skärgård.

”När sugtömningsanläggningen har utvecklats har man försökt beakta aspekter som är viktiga för båtfarare, såsom säkerhet, användarvänlighet, effektivitet och driftssäkerhet. När jag varit ute med båten har jag märkt att om allt detta inte fungerar så är det lätt hänt att septiktankarna töms någon annanstans berättar HL-Metals verkställande direktör Markus Flinckman.

Toalettavfall orsakar lokal övergödning

Båtfararnas toalettavfall orsakar punktbelastning särskilt i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och näringsämnena i urinen är i en form som växter direkt kan tillgodogöra sig. Avföring innehåller färre näringsämnen, men kan sprida bakterier.

Med fyra personer som enbart använder båtens toalett fylls septiktanken på cirka två dagar. Man har beräknat att fyra personers toalettbesök under två dagar ger upphov till cirka 20 gram fosfor och 100 g kväve. Denna näringsmängd ger växtpotential för 20 kg alger.

Mer information:

Hanna Haaksi
Projektchef, HSR rf
050 302 2661
hanna.haaksi@pssry.fi