Hoppa till innehållet

Meddelande 
6.2.2018 
Håll Skärgården Ren rf

Sugtömningstjänsterna för fritidsbåtar utvecklas inom hela Östersjöområdet genom en kartläggning av nuläget samt genom investeringar i nya lösningar och reparationer av befintliga anläggningar.

Håll Skärgården Ren rf är med i det nya projektet BATSECO-BOAT, som ska förbättra mottagning av båtarnas toalettavfall i hela mellersta Östersjön, längs de populäraste båtrutterna från Estlands kust till Finlands, Sveriges och Ålands skärgård. Målet är att hitta de mest användarvänliga och kostnadseffektiva lösningarna för att samla in toalettavfallet.

– Trots att utsläpp av toalettavfall i vattnet förbjöds i Finland redan 2005, visar en undersökning som utförs av Åbo universitet och HSR rf 2016 att nästan 50 procent av båtfararna sporadiskt tömde sitt toalettavfall rätt ut i havet. Den vanligaste orsaken som uppgavs var att det inte fanns tillräckligt med tömningsplatser eller att anläggningarna var besvärliga att använda och det är bland annat dessa utmaningar som det nya projektet vill ta sig an, berättar Håll Skärgården Ren rf:s projektchef Anna von Zweygbergk.

Utökade septiktjänster förebygger övergödning och förbättrar servicenivån i skärgården och har därigenom också positiva effekter på skärgårdsturismen.

Kartläggning av utvecklingsbehoven och investeringar i nya stationer

Under det första året ska BATSECO-BOAT göra en omfattande kartläggning av nuläget gällande septiktjänsterna i mellersta Östersjön. Som ett led i kartläggningen definieras också de populäraste båtrutterna och de platser där sugtömningsstationerna borde utplaceras.

Utifrån resultaten kommer projektet att investera i tio nya sugtömningsanläggningar, varav två placeras i Norrtälje i Sverige, två på Åland, två i Skärgårdshavet och fyra i Estlands kustområde. 

– Att finansieringen för utvecklandet av septiktjänsterna bekräftades är en viktig nyhet för HSR rf. Förutom att vi får två nya septikanläggningar till Skärgårdshavet kommer vi inom ramen för projektet också att åtgärda de nuvarande anläggningarna i syfte att förbättra deras användbarhet, säger Anna von Zweygbergk.

Närmare information:

Anna von Zweygbergk
projektledare
Håll Skärgården Ren rf
tfn 040 458 9156
anna.zweygbergk@pssry.fi

Det treåriga projektet BATSECO-BOAT leds av Brahea-centret vid Åbo universitet och partner i Finland är Håll Skärgården Ren rf, i Sverige Ecoloop AB, Campus Roslagen samt Norrtälje kommun, på Åland Brändö kommun samt i Estland Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) och Viimsi kommun.

Projektet finaniseras av finansieringsprogrammet Central Baltic Interreg som hör under EU:s regionala utvecklingsfond, och dess totalbudget uppgår till 1,5 miljoner euro.